Henkilötietorekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Tomi Anisimaa

y-tunnus: 2392362-5

Rekisteristä vastaava henkilö:

Tomi Anisimaa

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus:

Rekisteri on Tomi Anisimaan potilasrekisteri. Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään asiakastietojärjestelmään. Asiakas on voinut luovuttaa yhteystietonsa Tomi Anisimaalle myös muussa yhteydessä (esimerkiksi laskutusta varten tai myynti- ja markkinointitarkoituksiin).

Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto järjestelmään rekisteröidyille. Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Rekisteriin tallennetut tiedot:

Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain ja ainoastaan asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

Rekisterin suojauksen perusteet:

Henkilötietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisen asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä sitä edellyttävät. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä. Paperisessa muodossa olevia henkilöasiakirjoja säilytetään lukituissa arkistokaapeissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastuoikeuden toteutus ja järjestäminen:

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna ajankohtana. Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyydettäessä saada niistä kopiot.

Tiedonkorjaaminen:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle tästä kirjallinen selvitys.